เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจร   (Oxy Watch Fingertip -Pulse Oximeter) 

อุปกรณ์ที่ใช้วัดระดับความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด  (Oxygen Saturation)   รวมทั้งยังสามารถใช้วัดอัตราการเต้นของหัวใจด้วย   ใช้งานโดยการหนีบที่บริเวณปลายนิ้วของผู้ใช้งาน  เพิ่มเติม

ฆพ.1735/2566

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจร

 

    #oximeter

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจร (Oxy Watch Fingertip -Pulse Oximeter) รุ่นต่างๆ

เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วรุ่น JUMPER JPD-500D

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจร JPD-500D
            64-2-2-2-0005390

เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วรุ่น MD300C29

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจร MD300C29
        64-2-2-2-0001628

เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วรุ่น MD300C1

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจร MD300C1
          64-2-2-2-0001628

 

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจร  คำเตือน/ข้อควรระวัง

– ห้ามใช้ในบริเวณที่มีการใช้ MRI หรือ CT และอาจได้รับผลกระทบจากเครื่องศัลยกรรมไฟฟ้า (ESU)

– ใช้เพื่อประกอบการประเมินผู้ป่วยเท่านั้น ต้องใช้วิธีการประเมินอื่น ๆ และการสังเกตร่วมด้วย

– ห้ามใช้ในบริเวณที่มีการระเบิด

-อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

gertex medical